Organisation  : Faculty of Service Innovation
ANDO, Kazuyo
IKEDA, Taketoshi
IMAI, Shigeo
ISHII, Yasuyuki
JIMBO, Masato
MATSUMOTO, Daigo
MILLER, Kevin
MIYAZAWA, Kaoru
NAKAMURA, Akihiro
NAKANO, Yuki
NIHEI, Kyoko
NISHIO, Jun
SAKAI, Kei
SHIMIZU, Yoshihisa
TAKIZAWA, Atsuhiro
YAMADA, Kosei
YOSHIDA, Yuji